Pravidla výzvy

MLÁDEŽ KRAJI NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

1 Smysl programu

 • Smyslem programu je finanční a metodická podpora projektů neorganizované mládeže ve prospěch okolí na území hlavního města Prahy s cílem podpořit angažovanost a participaci mladých lidí.

2 Organizace programu a partnerství

 • Program zaštiťuje a administruje Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy (dále jen „RDMP“) s tím, že podpořené projekty jsou realizovány prostřednictvím žadatelů o podporu - realizačními týmy z řad neformální skupiny mládeže.
 • Partnery projektu jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 10 a Středoškolský sněm hlavního města Prahy.

3 Zaměření podporovaných projektů

 • Podporované projekty mohou být zaměřeny na oblast kultury, sportu, životního prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl a sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.
 • Podporované projekty musí být neinvestičního charakteru a otevřené veřejnosti (tedy volně přístupné).
 • Projekty musí být realizovány na území hlavního města Prahy. Doba realizace musí končit nejpozději na konci listopadu 2024.
 • U projektů s vazbou na území MČ Praha 10 není možné podpořit aktivity konající se v prostorách a areálech základních škol (k tomuto je určen program MOJE STOPA VE ŠKOLE) nebo s vazbou na školní výuku (podpořené projekty musí probíhat mimo vyučování a být dostupné širší veřejnosti). Vyloučena je také podpora projektů, které jsou podpořeny z jiného dotačního řízení či veřejné podpory ze strany MČ Praha 10 (neslučitelné je duplicitní financování z jednoho veřejného zdroje).

4 Realizační tým podporovaných projektů

 • Realizační tým podpořeného projektu (resp. žadatel o podporu) je neformální skupina minimálně 3 osob ve věku do 26 let (z nichž alespoň jedna osoba je starší 15 let). Realizátorem podpořeného projektu (resp. oprávněným žadatelem o podporu) tedy není nestátní nezisková organizace, škola ani jiná právnická osoba. 

5 Alokace programu a rozsah podpory

 • Celková finanční alokace programu pro rok 2024 je 300 000,- Kč, z toho minimálně 100 000,- Kč činí dílčí alokace vyčleněná na podporu projektů s dopadem na území MČ Praha 10.
 • Na realizaci jednoho projektu je možno získat 5 000,- Kč až 30 000,- Kč. Projekt je z přidělené dotace financován až do výše 100 % nákladů (finanční spoluúčast žadatele není vyžadována, nicméně je možná). Realizátorům budou jednotlivé náklady na realizaci projektu propláceny průběžně.
 • V průběhu realizace projektu bude realizačnímu týmu podpořeného projektu ze strany RDMP poskytován mentoring, konzultace a součinnost s cílem podpořit úspěšnou realizaci projektu.

6 Postup přidělení a čerpání podpory

 • Do 10. 4. 2024 probíhá registrace projektů na webu praha.mladezkraji.cz. Aby byla registrace platná, musí žadatel o podporu (tj. realizační tým projektu) do doby vyplnění registrace splnit následující podmínky:
 • účastnit se jedné vzdělávací akce ze seznamu uvedeného na webu praha.mladezkraji.cz (potvrzení o účasti nadpolovičního počtu členů realizačního týmu je následně nahráno do příloh registrace) a
 • účastnit se individuální konzultace v kanceláři RDMP (konzultace je možné sjednávat na e-mailu rdmp@rdmp.cz).
 • Do 12. 4. 2024 vyhlásí na webu praha.mladezkraji.cz kancelář RDMP seznam projektů, které postupují do dalšího kola hodnocení a zúčastní se úvodní konference programu 26. 4.
 • V dubnu proběhne úvodní konference programu, kde proběhne prezentace všech vybraných registrovaných projektů. Porota následně rozhodne o výši podpory. Výše podpory jednotlivých projektů bude zveřejněna v závěru úvodní konference.
 • Po schválení financování bude se zástupcem žadatele o podporu (osoba starší 15 let v realizačním týmu projektu) podepsáno memorandum o realizaci projektu. 
 • Realizace projektů musí být ukončena do konce listopadu 2024.
 • Závěrečná zpráva bude předložena RDMP do 5. 12. 2024 (zpráva bude odeslána na e-mail rdmp@rdmp.cz).
 • V prosinci 2024 proběhne závěrečná konference s prezentací výstupů všech podpořených projektů.

7 Porota

 • Porota je tvořena 5 členy.
 • Pověření členů poroty vydává Představenstvo RDMP na základě nominací od partnerů programu dle následujícího klíče:
  • 1 člena nominuje RDMP,
  • 1 člena nominuje Magistrát hlavního města Prahy,
  • 2 členy nominuje Městská část Praha 10,
  • 1 člena nominuje Středoškolský sněm hlavního města Prahy.
 • Porota je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných.

8 Kritéria hodnocení

 • Podkladem pro hodnocení projektů je vyplněný registrační formulář, doporučení kanceláře RDMP a prezentace na úvodní konferenci.
 • Porota bere v úvahu následující kritéria:
  • účelnost (tj. jak realizace projektu přispěje k naplnění cíle programu),
  • potřebnost (tj. zda má projekt smysl realizovat v konkrétních podmínkách),
  • efektivnost (tj. účinnost řešení – aby finanční podpora měla co největší efekt),
  • hospodárnost (tj. přiměřenost výstupů s ohledem na rozpočet projektu),
  • proveditelnost (tj. přiměřená jistota, že bude projekt úspěšně zrealizován).
 • Zvýhodněny budou projekty, které jsou ve stádiu přípravy či před spuštěním (např. disponující potřebnými souhlasy).
 • Zvýhodněny budou projekty zapojující do realizace děti a mládež.
 • S ohledem na stanovenou dílčí alokaci budou zvýhodněny projekty s dopadem na území MČ Praha 10. 
 • Rozhodnutí o konečném výběru podpořených projektů je plně v kompetenci poroty a její rozhodnutí je konečné.
Soubor ke stažení: